Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató

Ezen tájékoztatás a www.anyagyere.hu honlappal és a honlapon hirdetett termékek és szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

1. BEVEZETÉS

Az Adatkezelő adatai:

Név: Dr. Dénes Ivett és Társa Kft. és Dr. Dénes Ivett e.v.
Elérhetőség: info@anyagyere.hu
Székhely: 2500 Esztergom, III. Béla király u. 3/B.
Levelezési cím: 2500 Esztergom, III. Béla király u. 3/B.
Adószám: 26758617-2-11, 68759371-1-31

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról

• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az Adatkezelő vállalja a Jelen tájékoztatóban leírtak egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a tájékoztató rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az alábbiak: a természetes személyre vonatkozó olyan személyes adatok, amelyeket az egyénnek a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel, vagy ilyen szolgáltatások nyújtása során gyűjtöttek, a természetes személy egészségügyi célokból történő egyéni azonosítása érdekében hozzá rendelt szám, jel vagy adat, valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat és a biológiai mintákat is – teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk, és bármilyen, például az érintett betegségével, fogyatékosságával, betegségkockázatával, kórtörténetével, klinikai kezelésével vagy fiziológiai vagy orvosbiológiai állapotával kapcsolatos információ, függetlenül annak forrásától, amely lehet például orvos vagy egyéb egészségügyi dolgozó, kórház, orvostechnikai eszköz vagy in vitro diagnosztikai teszt.
A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja,
továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére. A közvetlenül a gyermek részére nyújtott megelőzési és tanácsadási szolgáltatások esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné ott tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Könyvelési, adóellenőrzési feladatok:

Szommer Könyvelőiroda Kft

 • Képviselő: Szommer Tímea
 • Székhely: 8800 Nagykanizsa, Damjanich utca 3. A. ép. 1.
 • Cégjegyzékszám: 20-09-071223
 • Adószám: 23084320-2-20
 • E-mail: info@szommerkonyvelo.hu
 • Tel.:06-30-267-7700

Az adattovábbítás célja: könyvelés.

Továbbított adatok köre: a számlázásnál kezelt adatok.

Tárhely és szerverszolgáltató:

3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

 • Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A
 • Adószám: 22206118-2-13
 • Telefonszám: 06-24-886-494

Online időpontfoglaló rendszer:

Booked4.us Bt.

 • Székhely: 2600 Vác, Zichy H. utca 12.
 • Képviselő neve: Balogh Péter
 • Cégjegyzékszám: 13-06-068633
 • Adószám: 25149463-2-13
 • E-mail: kapcsolat@booked4.us
 • Telefonszám: +36-1-998-9123

Az adattovábbítás célja: a tanácsadás/oktatás időpontjának vezetése.

A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, Skype elérhetőség.

E-mail küldés, vevőnyilvántartás: 

SalesAutopilot Kft

 • Székhely: 1024 Budapest, Zsolt utca 6/C 4.em 4.ajtó
 • Központi iroda: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
 • Adószám: 25743500-2-41
 • Cégjegyzék szám: 01-09-286773
 • Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.
 • Tel: +36-1-490-0172

Továbbított adatok köre: IP cím, név, e-mail cím, feliratkozás ideje (hírlevél feliratkozás esetén).
IP cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, szükség esetén szállítási név/cím, Skype azonosító, a fizetés ideje. (Vásárlás esetén)

Az adattovábbítás célja: CRM rendszer és (hír)levélküldés

Számlázás:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-101824,
 • adószám: 13421739-2-13,
 • elérhetőség: info@szamlazz.hu

Továbbított adatok:
Számlázási cím, név, e-mail cím, termék/szolgáltatás neve, ára

Az adattovábbítás célja: A vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása.

Kiszállítás:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

 • Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Adószám: 12369410-2-44

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, email címe, szállítási címe.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvéti díj beszedése.

Fizetés:

OTP Mobil Kft

 • Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
 • Adószám: 24386106-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-174466
 • Honlap: www.simple.hu

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

Stripe Inc.

 • 185 Berry Street Suite 550, San Francisco, CA 94107
 • support@stripe.com

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

Logisztika:

Webshop Partner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 • Székhely: 2133 Sződliget, Petőfi utca 9.
 • Adószám: 25046119-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-172247
 • Telefonszám: +36-30-848-3100
 • honlap: www.webshopiroda.hu

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, fizetendő összeg.

Az adattovábbítás célja: termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése.

Adminisztráció:

Poros-Kiss Izabella e.v.

 • Székhely: 8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás utca 15. 2.em 2.ajtó
 • Adószám: 68181079-1-29
 • Telefonszám:06-70-574-1499
 • honlap: www.timeforyou.hu

Adminisztráció, ügyfélkezelés, ügyfélszolgálat.

Informatika:

Gere Tamás e.v.

 • Székhely: 1139 Budapest, Csongor u. 5.
 • Adószám: 68010803-1-41

SalesAutopilot és weboldal hozzáférés.

 

GPS Expert Kft.

 • Székhely: 1139 Budapest, Csongor u. 5.
 • Adószám: 24104854-1-41

SalesAutopilot és weboldal hozzáférés.

 

A weblap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.
Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Hírlevél

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak tudásanyagokat, újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmaz. A hírlevélre való feliratkozáshoz a megszólításhoz szükséges név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.
Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Az ingyenes kihívásokra, e-mail kurzusokra, minikurzusokra való jelentkezés hírlevél feliratkozásnak minősül.

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.
Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

7. RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A KÜLÖNBÖZŐ CÉLÚ ADATKEZELÉSRŐL

Hogyan kerülnek a személyes adatok az adatkezelőhöz?

1. Ha az érintett e-mailt küld valamelyik, …..@anyagyere.hu végződéssel rendelkező e-mail címre

Az így tudomására jutott személyes adatok tárolásának alapja a hozzájárulás. Az e-mailek a rendszeres e-mail karbantartás során archiválásra kerülnek, 90-180 naponta. Az érintett bármikor kérheti a levele és a benne foglalt személyes adatai törlését az info@anyagyere.hu e-mail címre küldött elektronikus levelében. Az érintett levelében megadott személyes adatai nem kerülnek átvezetésre semmilyen más rendszerbe, dokumentumba vagy archívumba, a levélről nem készül másolat, illetve nyomtatás.

2. Ha az illető feliratkozik a hírlevélre, vagy letölt egy ingyenes tanulmányt/összefoglalót, illetve beiratkozik egy ingyenes tanfolyamra vagy tréningre

Az így bekért adatok az érintett neve (lehet becenév, teljes név vagy keresztnév) és e-mail címe. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Az adatok kezelése leiratkozásig tart, amit a levelek alján található leiratkozás gombra kattintva lehet megtenni. Ha bármilyen okból ez a lehetőség nem működik, akkor az info@anyagyere.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti az érintett az adatai törlését.

3. Az ügyfélszolgálat telefonszámát hívja fel az érintett

Ebben az esetben a tudomásunkra jutott személyes adatokat nem rögzítjük, nem tároljuk, a telefonbeszélgetést nem vesszük fel. A telefonszámot nem mentjük el, a híváslistát 30 naponta töröljük. A tárolás jogalapja a hozzájárulás. Az érintett kérheti a híváslistán található telefonszámának törlését az info@anyagyere.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

4. Termék vagy szolgáltatás megrendelése esetén

Ebben az esetben a számla kiállításához szükséges adatok: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
A megrendeléshez szükséges adatok: a számlázási adatok plusz a telefonszám. A telefonszám csak akkor kerül felhívásra, ha a megrendelés nem kerül kifizetésre és lemondásról sem érkezik visszajelzés, illetve ha valamilyen probléma merül fel a megrendelés kapcsán.
Fizikai termék kiszállítása esetén a szállítási név és cím is rögzítésre kerül, amennyiben az nem egyezik a számlázáskor megadott adatokkal.
Az oktatás/tanácsadás nyújtásához szükséges adatok szolgáltatás igénybevételének módjától függően az érintett telefonszáma vagy Skype azonosítója.
A fenti adatok tárolásának jogalapja törvényi előírás, az adatok tárolásának időpontja is törvényekkel szabályozott. A fenti adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teszi a szolgáltatás nyújtását/termék eladását.

A megrendelő űrlapokon a számlázási név megadásakor egy nyilvános külső adatbázisból megjelennek az egyéni és társas vállalkozások nyilvános adatai (név, székhely, adószám), segítve a pontos adatbevitelt.

5. Facebook oldalak kedvelése, a csoportokhoz való csatlakozás, a bejegyzésekre adott reakciók kapcsán

Ezekben az esetekben a Facebook az adatkezelő, az adatok kezelését nem a Facebook oldalak vagy a csoportok adminisztrátora végzi. A csoportból való kilépés, az oldal kedvelésének visszavonása bármikor lehetséges az érintett által, illetve a nyilvános hozzászólásokat, tetszésnyilvánításokat is bármikor törölheti az érintett. Az adatkezelő által létrehozott Facebook oldalak által fogadott  privát üzeneteket a Facebook Messenger tárolja. Ha a csoportokból való kilépés után az érintett az info@anyagyere.hu e-mail címre küldött üzenetben kéri, a csoportbéli bejegyzései és hozzászólásai törlését megtesszük (a kilépés előtt maga is törölheti ezeket).

6. Egyéni oktatás/tanácsadás kapcsán a szülők által magukról, illetve a gyermekről megosztott adatok, különös tekintettel az egészséggel kapcsolatos különleges adatokra

A szülő a tanácsadás/oktatás megrendelése kapcsán el tudja dönteni, hogy hozzájárul-e az tanácsadás/oktatás kapcsán elhangzó személyes adatok tárolásához, a beszélgetés során írásos feljegyzések készítéséhez. A szülő kifejezett hozzájárulása e-mailben történik egy elfogadó nyilatkozattal a megrendelés kapcsán. A megrendelés során megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. Az tanácsadás során elhangzott adatok tárolása a szülők érdekeit szolgálja, ezáltal egy ismételt beszélgetés kapcsán a gyermek alvásával kapcsolatos információk újbóli megosztására nincsen szükség. A feljegyzés kézírásban történik és egy névre szóló mappában kerül tarolásra a dokumentáció. Az e-mailben elküldött összefoglaló, alvásnapló, beszámoló kinyomtatásra és lefűzésre kerül ugyanebben a mappában. A mappa tartalma az első tanácsadás után 2 évvel kerül megsemmisítésre, a benne foglaltak az ügyfél azonosíthatósága nélkül oktatási vagy kutatási céllal felhasználhatók, a személyes adatok ismerete nélkül. Az adatkezelés jogcíme: kifejezett hozzájárulás.

A fenti adatkezelési tájékoztató az alábbi linkre kattintva pdf formátumban letölthető.

2018. 05. 24.

Frissítve:

2019. 03. 18.

Frissítve:

2019. 11. 02.

Frissítve:

2020. 08. 20.

Frissítve:

2021. 12. 13.

Frissítve:

2022. 01. 13.