Általános szerződési feltételek – Anya, gyere! klub

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Dr. Dénes Ivett és Társa Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a www.anyagyere.hu weboldalon keresztül nyújtott Anya, gyere! Klub szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza.
1. A Szolgáltatást nyújtja

Név: Dr. Dénes Ivett és Társa Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, III. Béla király u. 3/b.

Adószám: 26758617-2-11

Email cím:  info@anyagyere.hu

Telefonszám: 06-70-574-1499

2. A Szolgáltatás részletei

A Szolgáltató által nyújtott Anya, gyere! Klub szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, gyakorlatias, tudományos ismereteket, információkat oszt meg a klubtagokkal (továbbiakban „Tagok”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Tagokat megismertesse a gyermekek alvásával kapcsolatos legújabb kutatási eredményekkel, a jó babaalvást támogató legújabb módszerekkel, mely ismeretek felhasználása nagyban segíti a szülőket abban, hogy segíteni tudjanak a gyermeküknek jól aludni.
3. A szerződés részletei
Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a gyermekek alvásával kapcsolatos információk, tudományos tények, kutatási eredmények és az alvásproblémák megoldásainak összegyűjtésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, tanulmányok, összefoglalók, esetismertetések), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónapban közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Dr. Dénes Ivett egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.
4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között ráutaló magatartással, a Tag által a www.anyagyere.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
5. A jelentkezés visszaigazolása
A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.
6. A részvételi vagy tagdíj mértéke
A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta fix összegű megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.
7. A megbízási díj beszedése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, SimplePay Szolgáltatás (továbbiakban „Simple”) üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).
Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24386106-2-43
Képviseli: Benyó Péter ügyvezető
A Simple a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Simple általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a www.simplepay.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.
A Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, automatikusan, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.
8. Számlázás
A megbízási díj levonásának napján a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el a Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számlázási adatok módosítására elektronikus levélben (info@anyagyere.hu) vagy telefonon (06-70-574-1499)v lehetőség.
9. A Szolgáltatás lemondása, a bankkártya adatainak módosítása
A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását vagy a megadott bankkártya adatainak módosítását elektronikus levélben (info@anyagyere.hu) vagy a sikeres fizetést visszaigazoló elektronikus levélben elküldött linkre kattintva kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.
 
10. A tagokat megillető felmondási és elállási jog

A Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

A Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.
11. A szerződés felmondása
A Szerződő Felek bármelyike – jelen ÁSZF 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik. A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.
12. A kártérítés felelősség kizárása
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja. A Szolgáltatás nem orvosi szolgáltatás, nem helyettesíti a szakszerű orvosi kivizsgálást. Ha gyermekénél bármilyen tünetet vagy panaszt észlel, kérjük forduljon orvoshoz.
13. A szerzői jogok
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.anyagyere.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 500.000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.
14. Teljességi záradék
A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.
15. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

16. A szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések.
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.
17. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@anyagyere.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Tel: 06-33-542-084

Továbbá:

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
18. A Szolgáltató tárhelyszolgáltatójának adatai
 
 3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III./11. telefonszám: 06-24-886-491

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.anyagyere.hu/aszf-anyagyereklub weboldalon.

  1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt